Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Katowicach

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach

w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających w kadencji rad 2002 - 2006

 

Pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających (komitetów wyborczych partii politycznych, koalicji partii politycznych, organizacji oraz wyborców) zobowiązani są w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów przedłożyć Komisarzowi Wyborczemu sprawozdanie finansowe o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego, na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 134, poz. 1127). Do sprawozdania należy dołączyć dokumenty, o których mowa w załączniku nr 3 w/w rozporządzenia, w tym uwierzytelnioną kserokopię oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego.

Sprawozdania finansowe można przesyłać pocztą na adres: Komisarz Wyborczy w Katowicach ul. Jagiellońska 25,  40-032 Katowice lub składać bezpośrednio w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach - pokój 153 w godz. 8.00 - 15.00 (adres j.w.).

 

Na wniosek zainteresowanych podmiotów sprawozdania finansowe złożone Komisarzowi Wyborczemu są udostępniane do wglądu we wskazanych wyżej godzinach w pokoju nr 153.

 

                                                   (-) Mieczysław Brzdąk

                                        Komisarz Wyborczy w Katowicach

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach