Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Katowicach

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

  • Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38  Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.21.05.2010 r.(Dz.U. Nr 114 poz. 761); § 40 ust. 1 Zarządzenia Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dn.1 sierpnia 2011 r.

t.j.: jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym lub gospodarstwom pomocniczym.

  • Darowizna składników majątku ruchomego może zostać dokonana dla podmiotów określonych w § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.05.2010 r.(Dz.U. Nr 114 poz. 761); § 41 ust. 1 Zarządzenia Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dn.1 sierpnia 2011 r.

t.j.: zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, szkołom i placówkom oświatowym, szkołom wyższym, instytucjom kulturalnym, instytucjom finansowym, klubom sportowym, stowarzyszeniom kultury fizycznej i związków sportowych, Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu, osobom fizycznym lub prawnym prowadzącym działalność charytatywną, jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom badawczo-rozwojowym lub innym jednostkom organizacyjnym prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli składniki te mogą być wykorzystywane przy realizacji ich zadań statutowych.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione odpowiednio w § 38 ust.4 lub w § 39 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.05.2010 r.(Dz.U. Nr 114 poz. 761).

t.j. odpowiednio przy przekazaniu czy darowiźnie:

-  nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego,

-  wskazanie składnika rzeczowego majątku,

-  oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,

-  odpis statutu zainteresowanego podmiotu,

-  pisemne uzasadnienie potrzeb,

-  wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego,

-  zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

Podstawa Prawna:

-  § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. Nr 114 poz. 761).

-  § 34 Zarządzenia Nr 19/2011 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie instrukcji o gospodarce składnikami majątkowymi Krajowego Biura Wyborczego

-  Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji do spraw zagospodarowania składników majątkowych

Ogłoszenia w sprawie zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego:

 

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach